Informacja o zajęciach wspomagających

przez | 11 czerwca 2021

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć
wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia.
Będą one realizowane w roku szkolnym 2021/2022 od dnia 2 września 2021 r. do dnia
22 grudnia 2021 r. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i będą
realizowane na terenie szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem.