Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach”.

przez | 23 czerwca 2022

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Udostępnienie dokumentacji postępowania, składanie ofert oraz komunikacja następuję za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/27147/summary