Grant 3

Szkoła w Roczynach  przystąpiła do realizacji Projektu pt. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest niwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz  udzielenie wielowymiarowego wsparcia w zakresie pomocy edukacyjnej i psychologicznej. Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkole w Roczynach poprzez uczestnictwo  w zajęciach dodatkowych, stacjonarnych w roku szkolnym 2022/2023. Udział naszej szkoły w grancie jest szansą na  poprawę jakości kształcenia w placówce.   Działania projektu ukierunkowane są na efekty nauczania,  uczenia się i wsparcie uczniów klas IV – VIII.  oraz podnoszenie kompetencji kluczowych w obszarze nauk przyrodniczo-matematycznych oraz języków obcych. Realizacja zadań grantowych polegać będzie  na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

W ramach zadań grantowych w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 roku dla uczniów  ZSS w Roczynach będą prowadzone następujące zajęcia:

♦ zajęcia wyrównawcze z matematyki

♦ zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych

♦ zajęcia rozwijające z języka angielskiego

♦ zajęcia rozwijające z zakresu innowacyjności Grafika Komputerowa

♦ zajęcia rozwijające z matematyki

♦ zajęcia rozwijające z zakresu innowacyjności Robotyka

♦ zajęcia rozwijające z zakresu innowacyjności TIK-Technologie Informacyjno – Komunikacyjne

 

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją. Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Formularz_rekrutacyjny 

Deklaracja

Klauzura informacji

Regulamin_rekrutacji GRANT 3

 

Podsumowanie zajęć prowadzonych w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych