Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:

  • czteroletnich liceów ogólnokształcących,
  • pięcioletnich techników,
  • trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – szczegóły:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/01/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-5-23- rekrutacja.pdf

Terminy składania wniosków

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.– logowanie się uczniów do systemu rekrutacji elektronicznej prowadzonej przez firmę Vulcan po adresem:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

oraz wybór szkoły i klasy, którą uczeń jest zainteresowany,

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół

od 15 maja do 30 maja 2023 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.– możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku

 

Termin przeprowadzenia sprawdzianów językowych i prób sprawności fizycznej – dla kandydatów do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 31 maja do 13 czerwca 2023 r. (II termin do 28 czerwca 2023 r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)

do 16 czerwca 2023 r.– komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego lub próby sprawności fizycznej (do 30 czerwca w przypadku przeprowadzenia sprawdzianu lub próby w II terminie)

 

Terminy uzupełniania wniosków:

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub kopii)

 

19 lipca 2023 r. godz. 12.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

 

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

 W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (dotyczy nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E).

 

Skierowania na badania lekarskie wydają od 15 maja do 21 lipca 2023 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat. 

27 lipca 2023 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do  przyjęcia  oraz  przyjętych i nieprzyjętych wywieszonych w szkołach. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, listy mogą być opublikowane także na stronach internetowych szkół.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły dostępna będzie w systemie rekrutacyjnym, a jeśli we wniosku podany będzie adres e-mail rodziców informacja zostanie przesłana na ten adres.