Historia szkoły

Współczesną historię naszej szkoły piszą uczniowie obecnie do niej uczęszczający. Na łamach tej strony pragniemy przedstawić mniej znane fakty z okresu XIX i XX wieku dotyczące historii naszej szkoły. (zdjęcia współczesne: V. Obłonczek)

Do I wojny światowej

Pierwsze wzmianki dotyczące nauczania we wsi Roczyny datuje się na rok 1885, kiedy to rozpoczęto naukę w wynajętym budynku. Była to szkoła prywatna, którą 30 czerwca tegoż roku przekształcono na jednoklasową szkołę etatową. Do roku 1885 mieszkańcy gminy posyłali dzieci do szkoły tylko w porze zimowej, kiedy nie było żadnych prac w polu. Z nadejściem wiosny nauka kończyła się. Szkołę murowaną rozpoczęto budować w maju 1890 roku i z dniem 2 września 1891 po uroczystym poświęceniu budynku oddano do użytku. 1 września 1898 r. przekształcono ją w szkołę dwuklasową, w roku 1913 istniały już cztery klasy. Obok fotografia najstarszej strony Kroniki Szkolnej z 1885 roku.

Okres I i II wojny światowej

W okresie I wojny światowej nauka odbywała się z niewielkimi przerwami. 1 listopada 1918 roku usunięto z nauczania język niemiecki, a wprowadzono historię i geografię Polski. 1 stycznia 1925 roku dokonano reorganizacji czteroklasowej szkoły na sześcioklasową Publiczną Szkołę Powszechną. W latach 1925 – 26 założono w szkole bibliotekę. W roku 1932 szkoła jest już siedmioklasowa. W 1934 roku założono pierwszą drużynę harcerską. W roku 1935 odbyła się w szkole pierwsza audycja radiowa. 10 stycznia 1940 roku w okresie II wojny światowej zamknięto szkołę w Roczynach, a 3 kwietnia 1940 roku władze niemieckie zezwoliły na wznowienie nauki. 1 stycznia 1941 roku władzę nad szkołą przejmuje Niemiec Hoen, 19 września 1941 roku budynek szkolny zostaje zajęty pod szkołę dla dzieci Niemców. Szkołę polską przeniesiono wówczas do Domu Katolickiego. 2 marca 1942 roku do szkół polskich wprowadzono jako język urzędowy język niemiecki, a dwa tygodnie później przeniesiono szkołę do Brzezinki jako samodzielną szkołę roczyńską z siedzibą w Brzezince. 18 stycznia 1945 roku przerwano naukę w szkole z powodu zbliżającego się frontu. Wyzwolenie Roczyn miało miejsce 27 stycznia 1945 r. wtedy też wojska rosyjskie zajęły budynek szkoły na dwa tygodnie. 3 marca 1945 r. rozpoczęto naukę w wyzwolonych Roczynach, w maju wznowiono ruch harcerski.

Lata powojenne

W lipcu 1945 roku uruchomiono w szkole przedszkole. Styczeń 1946 r. przyniósł remont budynku szkolnego, w 1948 r. poszerzono szkolne podwórze, a 1953 roku wybudowano nowe ogrodzenie szkoły.
4 listopada 1956 roku wprowadzono naukę religii, którą wcześniej zawieszono na rok. 12 lutego 1958 roku zorganizowano Spółdzielnię Uczniowską w ramach Samorządu Uczniowskiego, którą prowadził nauczyciel Kazimierz Talar.
17 sierpnia 1958 r. nadano szkole miano “Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Roczynach”. Ponieważ budynek szkoły był mały, a młodzieży w Roczynach przybywało, postanowiono wznieść nowy budynek szkolny. Pierwsze prace rozpoczęto w sierpniu 1966 roku. 1 września 1966 roku została zorganizowana jak w całej Polsce klasa ósma. Nowy budynek szkolny został przekazany 27 sierpnia 1967 roku, a 3 września w dwunastu salach lekcyjnych naukę rozpoczęło 16 oddziałów.
W roku 1968 zakończono budowę ogrodzenia wokół nowej szkoły. 5 czerwca 1971 roku odbyła się pierwsza Sportowa Olimpiada Szkolna. 3 grudnia 1971 roku w szkole założono telefon. W czasie wakacji 1972 roku doprowadzono wodociąg do starego budynku, wykonano ubikacje, wymieniono stolarkę. W starym budynku uczą się wówczas dzieci z klas I – III oraz przedszkolaki, a w budynku nowym dzieci klas IV – VIII. W roku 1975 rozpoczął się remont starego budynku oraz założono centralne ogrzewanie.
Dzień 1 czerwca 1980 roku to dzień szczególny. Szkoła otrzymuje sztandar z wizerunkiem swojego patrona Mieszka I. W roku szkolnym 1983/84 założono Złotą Księgę, do której wpisuje się corocznie uczniów z najlepszymi ocenami, zachowaniem oraz wyróżniających się w sporcie i pracy społecznej. 1 września 1984 roku uruchomiono w szkole stołówkę, z której korzystali nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. 17 października 1989 roku w budynku szkoły zostaje otwarta Filia Biblioteki Publicznej w Andrychowie. 1 września 1990 roku przywrócono naukę religii jak we wszystkich szkołach w Polsce.
W 1991 roku uruchomiono gabinet stomatologiczny, w lipcu 1992 roku zmodernizowano szkolną kuchnię i podłączono ją do miejskiej sieci gazowej. W styczniu 1993 roku szkoła została podłączona do miejskiej sieci wodociągowej, a kotłownię CO zmodernizowano na zasilaną gazem.
W roku szkolnym 1994/95 w starym budynku szkoły urządzono małą salę gimnastyczną dla klas I – III oraz na zajęcia gimnastyki korekcyjnej wad postawy. W grudniu 1994 roku zakupiono do szkoły pierwszy komputer. W roku 1995/96 dach nowego budynku pokryto blachą. W lipcu 1997 roku wymieniono frontowe okna na piętrze nowego budynku, w roku 1998 wyremontowano instalację odgromową. Jesienią 1998 roku rozpoczęto prace ziemne i budowę łącznika dydaktycznego pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły: starym i nowym. 1 września 1999 roku oddano do użytku nowo wybudowaną część szkoły. W zimie 1999 roku uruchomiono pierwszą pracownię komputerową, a w roku 2000 ukończono budowę nowej przestronnej sali gimnastycznej.