“Z kulturą mi do twarzy” zakończenie międzynarodowego projektu.

Klasy I-III zakończyły międzynarodowy projekt, a zarazem innowację “Z kulturą mi do twarzy”. Uczestniczyli w tym przedsięwzięciu wszyscy uczniowie kl. 1-3. Było ona realizowane podczas zajęć programowych, wycieczek wyjazdów do kina, teatru, muzeów, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów szkolnych

i gminnych, projektów, współpracy z instytucjami społecznymi, rodzicami.

Cele główne:

  • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.

  • Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

  • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

  • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych
i niepełnosprawnych – kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

 Wybrane działania podejmowane w ramach innowacji były realizowane we wszystkich klasach I, II, III w oparciu o 4 moduły. Stosowane metody, formy pracy uzależnione do wieku  i możliwości organizacyjnych. Podczas realizacji innowacji w ciągu całego roku udało się zrealizować wiele działań, o których na bieżąco informowaliśmy.

Dziś tylko małe przypomnienie co się działo…. a działo się wiele……